Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moja Škola

17. 1. 2007
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Gbely

V našej škole sa zápis do 1. ročníka bude konať v utorok 6. februára 2007 v čase od 15.00 do 17.00 hod. v novej budove ZŠ na Pionierskej ulici. Do 1. ročníka môže byť zapísané dieťa, ktoré v čase nástupu do školy dovŕši 6 rokov veku, je telesne vyspelé a zdravé.
Rodič má právo požiadať o odklad školskej dochádzky o jeden školský rok. Svoje rozhodnutie oznámi pri zápise. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa do školského klubu detí.
Na zápis treba prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že uvedený termín rodičom z vážnych dôvodov nevyhovuje, je potrebné si dohodnúť náhradný termín u Mgr. Ženišovej na tel. čísle 034 66 21 279.

JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ pre ZŠ

Tešíme sa, že môžeme vybaviť v tomto školskom roku jazykovú učebňu novými počítačmi, novou audio technikou, novými slovníkmi a množstvom moderného užitočného materiálu k úspešnému vyučovaniu jazykov!
Súčasné trendy vo vyučovaní cudzích jazykov smerujú ku komunikatívnemu prístupu, ktorého cieľom je predovšetkým osvojenie si komunikačných zručností v cudzom jazyku. Jazykové alebo komunikačné zručnosti sa u dieťaťa vyvíjajú prostredníctvom integrácie počúvania, porozumenia, hovorenia, čítania a v žiadnom prípade nejde o izolovaný proces. A práve jazykovú zručnosť počúvanie budú naši žiaci absolvovať aj cez špeciálne zariadenie, ktoré je priamo určené pre jazykové učebne, špecializované na výučbu cudzích jazykov.
Tešíme sa na prednosti tejto práce a s tým spojené očakávané úspechy vo výučbe cudzích jazykov. Viac informácií o jazykovom laboratóriu sa dozviete
tu.

UMIESTNENIE DEVIATAKOV

V školskom roku 2005/2006 skončilo povinnú školskú dochádzku 91 žiakov, z toho 88 žiakov v 9. ročníku a 3 žiaci v nižšom ako 9. ročníku.
Každý zo žiakov mal možnosť podať si 2 prihlášky, no nie všetci ju využili. Každoročne majú možnosť podať si prihlášku na štúdium na SŠ aj žiaci 8. ročníka, a to na päťročné stredoškolské štúdium. V tomto roku túto možnosť nevyužil nikto. Celkovo bolo z našej školy odoslaných 170 prihlášok. Po absolvovaní prijímacích skúšok sa žiaci mohli rozhodnúť pre jednu z dvoch vybraných škôl, na ktorú ich zákonný zástupca zapíše na štúdium.

Po uskutočnených zápisoch boli žiaci našej školy zapísaní na ďalšie štúdium takto:
- gymnáziá 21 žiakov
- obchodné akadémie 8 žiaci
- stredné poľnohospodárske odborné školy 9 žiakov
- súkromné stredné odborné školy 2 žiačka
- stredné priemyselné školy 8 žiakov
- združené stredné školy 1 žiak
- stredné odborné učilištia 32 žiakov
- stredné zdravotnícke školy 5 žiakov
- hotelové akadémie 2 žiačky
- umelecká škola Kremnica 1 žiak
- odborné učilište (2-ročný odbor) 3 žiaci

ŽIAČKA ROKA 2006

Stalo sa už tradíciou, že s prichádzajúcim záverom školského roka sa v našej škole udeľuje titul „Žiak roka“. Toto ocenenie v tomto roku získala Mária Macánková, žiačka 9.C triedy, na základe návrhu Žiackeho parlamentu a pedagógov našej školy. Toto ocenenie si zaslúžila svojimi výchovno-vyučovacími výsledkami, vzorným správaním a hlavne úspešnou reprezentáciou našej školy a mesta v okresných a krajských kolách matematických a jazykových súťažiach.

MONITOR 9

7. februára 2006 sa konal v našej základnej škole MONITOR 9. 89 žiakov 9. ročníka robilo testy zo slovenského jazyka a z matematiky. Testy zostavil Štátny pedagogický ústav Bratislava a týkali sa učiva z týchto predmetov od 5. ročníka až po 1. polrok 9. ročníka vrátane. Účasť našich deviatakov v MONITORe bola 100%, takže ani jeden žiak sa nemusí zúčastniť náhradného testovania v Trnave dňa 14.3. 2006.
Výsledky testovania oznámi ŠPÚ základnej škole aj každému žiakovi individuálne do 20.3.2006 a budú jedným z kritérií, ktoré rozhodnú o prijatí či neprijatí žiaka na zvolenú strednú školu.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

18.10.2005 sa uskutočnila prednáška pre 9. ročník na tému Kam po škole. Následne potom 15. 11. 2005 sa konal konzultačný deň pre žiakov, učiteľov a širokú verejnosť so zamestnancami pedagogicko - psychologickej poradne. Žiaci konzultovali svoje problémy s psychológom a ostatnými zamestnancami PPP Holíč. 22. 11. 2005 sa naši deviataci zúčastnili v Kultúrnom dome v Skalici prezentácie stredných škôl a učilíšť pod názvom Deviataci, vyberte si správne!, kde školy prezentovali svoje odbory a výrobky – napr. zákusky, odevy, .... 30. 11. 2005 a 1. 12. 2005 sme v spolupráci s Úradom práce Skalica (p. Špíglová) zrealizovali prednášku so zameraním na profesijnú orientáciu (kam po škole, ako sa zamestnať, aké sú finančné prostriedky a možnosti získania praxe). Ďalej žiaci robili testy na určenie vlastného smeru pri výbere povolania. Okrem toho sa uskutočnil pohovor s pedagógom Lesníckej školy v Bzenci v mesiaci október a v decembri SOU Senica.

ŽIAK ŠKOLSKÉHO ROKA 2004/2005

Pedagogický zbor a Žiacky parlament pri ZŠ Gbely za „Žiaka roka“ zvolili Sandru Sabovú, žiačku 9. B triedy.
Sandra dosahovala počas všetkých 9 rokov školskej dochádzky vynikajúce študijné výsledky a zároveň reprezentovala našu školu v rôznych prírodovedných, výtvarných i recitačných súťažiach. Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí získala už na 1. stupni 1. miesto v celoslovenskej súťaži.
V 5. ročníku sa umiestnila na 2. mieste v prírodovednej súťaži Rastlinky a zvieratká našich lesov. V 7. ročníku obsadila 2. miesto v obvodnom kole Hurbanovho pamätníka.
Teraz v 9. ročníku získala 1. miesto v okresnom kole Hurbanovho pamätníka a 2. miesto v krajskom kole Hollého pamätníka. Okrem týchto úspechov sa zapájala i do rôznych literárnych súťaží.
Recitovala pri rôznych slávnostných príležitostiach v škole i mimo školy. Jej výtvarné práce často zdobili triednu nástenku i priestory školy.
Vždy bola ochotná pomôcť pri organizácií rôznych kultúrnych podujatí a pomoc neodmietla ani svojim spolužiakom. Napriek dosiahnutým úspechom zostala skromná a priateľská, preto bola vždy medzi spolužiakmi obľúbená. Veríme, že ocenenie „Žiak roka“ Sandre právom patrí. Cenu žiačke odovzdal primátor mesta Gbely – Ing. Jozef Hazlinger.

  

  


ROZLÚČKA SO ŠKOLOU – VENČEK

Tak ako každý rok, i tento rok sa so školou rozlúčilo 81 deviatakov. Pre nás pedagógov je to smutné, ale i radostné zároveň.
Na rozlúčkovej slávnosti so školou nechýbal tanec, spev, smiech, ale ani slzy ľútosti. Pod vedením riaditeľky ZUŠ Mgr. Andrey Budajovej deviataci dva mesiace trénovali spoločenské tance. Na venčeku sa mnohí z nich predstavili skoro ako profesionálni tanečníci.
V spoločenských oblekoch sa rozbláznení deviataci premenili na urastené devy a galantných mládencov.
Svojim rodičom sa predviedli nielen ako tanečníci, ale aj ako herci, speváci a moderátori.
Mnohí z nich nešetrili chválou, ale ani prekvapeným výrazom „A kto by to do neho povedal!?“
Okrem rodičov a pedagógov sa zúčastnil aj pán primátor a pani prednostka nášho mesta.
Čo im zaželať do života?
Rozprestrite krídla a leťte a pri tom lete po svete nestrácajte pierka a spomeňte si občas na tých, ktorí vám tie krídla pomáhali rozprestrieť.


Lichtenštajsko, Litva, Taliansko a tiež doma na Slovensku! V Gbeloch a Trenčíne!

V rokoch 2005 a 2006 sa konali 4 pracovné stretnutia partnerských krajín zapojených do projektu „Nie sme takí odlišní“. Boli to významné akcie, ktorých sa zúčastnili učitelia cudzích jazykov a žiaci, ktorí prešli konkurzným konaním. Tieto akcie medzinárodného charakteru sa hlboko zapísali do dejín našej školy.


SME NAJLEPŠÍ

V dňoch 30. a 31. mája 2005 sa v Bardejovských kúpeľoch konala celoslovenská konferencia Otvorená škola. Súčasťou programu bolo slávnostné odovzdávanie cien a diplomov najlepším otvoreným školám. V súťaži Najlepšia Otvorená škola na Slovensku, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Metodicko – pedagogické centrum v Prešove, sme získali I. miesto a titul Najlepšia Otvorená škola na Slovensku - diplom. Všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na realizácií projektu Otvorená škola, patrí obdiv a poďakovanie.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.otvorenaskola.sk.


ŠKOLSKÝ AUTOBUS

Pravidelné odchody autobusu:

Ráno
7.20 - odchod kostol Letničie
7.30 - odchod Dom kultúry Petrova Ves
7.35 - odchod potraviny Petrova Ves
7.40 - príchod Hokejka Gbely
7.45 - príchod BMB Mikulič Gbely

Poobede
12.50 - odchod BMB Mikulič Gbely
13.45 - odchod BMB Mikulič Gbely


CVIČÍME BEZ NIKOTÍNU

Všetci vieme, že nová telocvičňa je v prevádzke od septembra 2004. Tiež nám je už dávnejšie známe, že v súlade so zákonom o ochrane nefajčiarov je prísne zakázané fajčiť v školských priestoroch a v celom školskom areáli. Napriek tomu mnohí dospelí cvičenci ani zákon ani upozornenia nerešpektujú. Prídu do telocvične, aby si zacvičili, zlepšili svoju fyzickú kondíciu a skvalitnili svoje zdravie. Nevydržia však bez cigarety, fajčia pred vstupom do telocvične, v areáli školy. Preto znovu upozorňujeme na ustanovenie § 7 zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov, ktoré zakazuje fajčiť v základných školách, stredných školách, v školských a predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk . Porušenie tohto zákona je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do 5 000,- Sk. Kontrolu dodržiavania zákona je oprávnený a povinný vykonávať zamestnávateľ, zriaďovateľ (v našom prípade mesto), prípadne iné kontrolné orgány.
Sme radi, že cvičíte. Ale cvičte bez nikotínu.


PRIHLÁŠKY

Prihlášky sú uložené vo formáte MS Word. Po stiahnutí dokumentu do Vášho PC ho vytlačte, vyplňte a vlastnoručne podpíšte a odovzdajte v kancelárii ZŠ.

Prihláška do školského klubu detí: klikni sem

Prihláška do materskej školy: klikni sem

Prihláška na mimoškolské aktivity: klikni sem